Uppdrag att se över den nationella strategin för formellt skydd av skog

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska se över den nationella strategin för formellt skydd av skog och särskilt beakta hur äganderättsperspektivet ska stärkas, nya skyddsformer användas och hur frivillighet som grund ska tillämpas samtidigt som skogar med höga naturvärden skyddas.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska genomföra uppdraget i dialog med markägarorganisationer, skogsnäring, miljöorganisationer och berörda myndigheter. 

I uppdraget ingår även att inkludera fjällnära skog i den nationella strategin. För de delar av den nationella strategin som rör fjällnära skog ska det särskilt utredas och kompletteras med positiva incitament för markägare att lämna en intresseanmälan för formellt skydd i stället för att ansöka om avverkningstillstånd.

Uppdraget har beröringspunkter med flera andra regeringsuppdrag som bland annat följt av propositionen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund (prop. 2021/22:58). Förslag från dessa kan behöva arbetas in i strategin för att bidra i det utvecklade arbetssättet. Ett exempel på ett sådant uppdrag är Mer flexibelt, ändamålsenligt, attraktivt biotopskydd samt skydds- och ersättningsformer anpassade för fjällnära skog.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2022-06-09

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska senast 2025-03-31 lämna en uppföljning av det nya arbetssättet.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-03