Grön sköldmossa och andra mossor på murken ved i naturvårdsavtal. Foto: Linda Vålberg

Riktlinjer i väntan på den reviderade nationella strategin för formellt skydd av skog

Här hittar du riktlinjer för arbete med pågående och nya ärenden om formellt skydd med frivilligt formellt skydd som det huvudsakliga arbetssättet.

Syftet med dessa riktlinjer är främst att ge vägledning i hur Skogspropositionens inriktning om frivillighet som grund för formellt skydd av skog bör tillämpas i nya och pågående ärenden. Detta eftersom det är angeläget att arbetet med områdesskydd sker så likartat som möjligt, oavsett vilken myndighet som är inblandad, även ovan gränsen för fjällnära skog.  
Sidan vänder sig till medarbetare och chefer som arbetar med skydd av områden på länsstyrelser, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Bra att veta

Riktlinjerna beslutades 2023-02-01. De ges i väntan på att den nationella strategin för formellt skydd av skog revideras. Riktlinjerna ersätter den befintliga strategin i vissa delar som rör arbetssätt och praktiska prioriteringar. Det som anges i dessa riktlinjer kan komma att ändras innan den slutliga versionen i strategin är fastställd. 

Bakgrund

Regeringen har i Skogspropositionen (prop.2021/20:58) bedömt att frivillighet bör vara en grundläggande utgångspunkt och ett huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna i arbetet med formellt skydd av skog samtidigt som skogar med höga naturvärden skyddas. I juni 2022 gav regeringen Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att se över den nationella strategin för formellt skydd av skog (M2022/01241).  

Utvecklingen av arbetssättet sker successivt i dialog med markägarorganisationer, skogsnäring, ideell naturvård och berörda myndigheter och väntas pågå fram till slutet av 2024. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket fattar sedan beslut om en reviderad strategi för formellt skydd av skog.  

  • Senast uppdaterad: 2023-11-03