Karta med värdefulla skogsmiljöer och terrängskuggning

Innehållet i Skogens pärlor

Materialet som presenteras i Skogens pärlor samlas in på olika sätt.

Skogsstyrelsens inventeringar av naturvärden

  • Sumpskogar på all skogsmark i landet som gjordes mellan åren 1990 till 1998
  • Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt på småskogsbrukets marker
  • Inventeringar på uppdrag av andra markägare.

Storskogsbrukets egna inventeringar

Skogsbolags och större markägares egna inventeringar av nyckelbiotoper redovisas också i Skogens pärlor allt eftersom de kommer in till oss. De företag som ingår i Storskogsbrukets nyckelbiotoper är Sveaskog, SCA, Holmen Skog, Statens fastighetsverk, ett flertal stift, Gävle och Karlstad kommuner samt delar av det som tidigare ägdes av Bergvik Skog AB.

Kulturmiljöregistret

Från Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR) hämtas uppgifter om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

Skog och historia

Projektet Skog och historia inventerade och registrerade forn- och kulturlämningar under drygt tio år. De uppgifter som finns i Skog och historia-skikten är preliminära eftersom de inte har genomgått en fullständig kvalitetsgranskning för överföring till fornminnesregistret. När lämningarna är granskade och kvalitetssäkrade av behörig arkeolog flyttas uppgifterna över till Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR).

Områdesskydd

Skogsstyrelsen arbetar sedan 1994 med att skapa områdesskydd i form av biotopskydd och naturvårdsavtal. De områdena hittar du också i Skogens pärlor liksom uppgifter om nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden som kommer från länsstyrelserna.

Rödlistade skogslevande arter

De arter som går att söka ut i Skogens pärlor är främst de skogliga naturvårdsarterna, det vill säga rödlistade skogslevande arter.

Löpande uppdatering

Information om alla objekt uppdateras kontinuerligt, utom sumpskogar och storskogsbrukets nyckelbiotoper. Uppgifter från andra myndigheter såsom kulturmiljöregistret, uppgifter om naturreservat med mera uppdateras en gång i månaden. Artfynden har en så kallad direktuppkoppling och är alltid aktuella.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-04