Vatten. Foto: Vilhelm von Unge

Konferens om restaurering av limniska miljöer i ett förändrat klimat

Nyhet - 13 december 2019

Nyligen höll projektet Freshrest sin slutkonferens i Stockholm. I projektet har man arbetat med att göra en syntes om förvaltning av ekosystem i ett föränderligt klimat med fokus på limniska miljöer (sötvatten). Både forskning på området och praktiska åtgärdsexempel presenterades under konferensen. Grip on Life stod för ett av föredragen.

En av slutsatserna på konferensen var att man i många fall behöver ha med sig vetenskapen om att förhållanden förändras och att restaureringsåtgärder kan behöva anpassas utifrån andra förutsättningar än de som råder i dag. Exempelvis kan det vara aktuellt att uppmärksamma effekter av förändrade klimatförhållanden när man uppdaterar bevarandeplaner för Natura 2000-områden.

En annan sak som diskuterades var begreppen restaureringsåtgärd och miljöförbättrande åtgärd. När bör vi använda det ena eller det andra?

Freshrest är ett forskningsprojekt hos Sveriges lantbruksuniversitet. Freshrest står för Freshwater landscapes – management and restoration with climate change. Konferensen hade ett 40-tal deltagare.