Flodpärlmussla. Foto: Kenneth Johansson

Konstgjord förökning av flodpärlmusslor

Nyhet - 04 september 2020

I Grip on Life arbetar vi med att utveckla ett fältlabb där vi på konstgjord väg ska kunna hjälpa flodpärlmusslorna att bli fler. Flodpärlmusslan har höga krav på sin miljö. Där den lever är vattnet friskt och där trivs också andra arter. Idag är dock flodpärlmusslan, som kan bli 250 år gammal(!), fridlyst och rödlistad som starkt hotad.

Det är Länsstyrelsen i Västmanlands län och Skogsmästarskolan vid Sveriges Lantbruksuniversitet som utvecklar fältlabbet i Skinnskatteberg. Där kommer det att finnas akvarier med öring, eftersom musslan har ett utvecklingsstadium där de som millimetersmå larver (glochidielarver) hakar sig fast som parasiter på fiskarnas gälar. Efter 9 till 11 månader har larven utvecklats till en liten mussla som släpper taget om fisken. I labbet ska vi försöka ”infektera” fisk med glochidielarver för att på så vis hjälpa flodpärlmusslorna att bli fler. Det behövs, eftersom flodpärlmusslan har försvunnit från drygt en tredjedel av de vattendrag där den fanns i början av 1900-talet och föryngring sker endast i ungefär en tredjedel av de vattendrag där den fortfarande finns kvar.

Konstgjord förökning av flodpärlmussla är en komplicerad verksamhet där mycket kan gå fel och få personer har praktisk erfarenhet av arbetet. I våras samlade vi den expertis som finns i landet för ett gemensamt kunskapsutbyte vid en workshop, ”Populationsför­stärkning av flodpärlmussla – erfarenhetsutbyte”, på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Bland annat tittade vi på fältlabbet som håller på att göras iordning för verksamheten. Johan Törnblom från Skogsmästarskolan berättade om hur det är tänkt att fältlabbet kommer att användas och se ut när det är färdigställt. Vi fick också höra om praktiska erfarenheter av populationsförstärkning av musslor från experterna Lea Schneider från Hushållningssällskapet, Martin Österling från Karlstad universitet och Niklas Wengström från Sportfiskarna. Det var mycket intressant och vi fick även en del handfasta tips. Ulf Bjelke från Artdatabanken berättade om Art- och Habitatdirektivet och flodpärlmusslans status i EU. Ted von Proschwitz från Göteborgs Naturhistoriska Museum visade och berättade om vilken litteratur som finns i ämnet.

Arbetet i själva workshopen gjordes i grupper ledda av de inbjudna experterna. Det blev många intressanta diskussioner kring olika frågeställningar. Resultatet från workshopen ska vi sammanställa till ett kunskapsmaterial som kan användas av alla som kommer att arbeta med populationsförstärkning av musslor.  

På plats vid workshopen fanns deltagare från Karlstad universitet, Hushållningssällskapet, Sportfiskarna, PI Fly vatten och fiskevård, Artdatabanken, Göteborgs naturhistoriska museum, länsstyrelserna i Dalarna, Västerbotten, Västernorrland och Västmanlands län, samt deltagare online från Havs- och vattenmyndigheten, Tekniska verken i Linköping AB och Länsstyrelsen i Södermanland.