Notepad and laptop on wood table, stock photo. Foto: AuM

Ny rapport om systematiskt naturvårdsarbete i Natura 2000-områden

Nyhet - 24 juni 2021

Grip on Lifes nya rapport beskriver ett möjligt arbetssätt för systematiskt naturvårdsarbete tillämpat på svämlövskogar. Syftet är att ge underlag för fortsatt analys och diskussion, och i förlängningen en pusselbit till den långsiktiga omställningen till ett mer systematiskt sätt att arbeta med naturvård.

Rapporten beskriver kortfattat svämlövskogarnas bevarandestatus och ekologi. Huvudfokus är resultaten från ett länsövergripande arbete med att få en gemensam bild av areal och bevarandetillstånd för svämlövskogar inom Natura 2000-områdena samt ta fram förslag på arbetssätt. Rapporten beskriver också hur långt arbetet fortskridit och dokumenterar erfarenheterna och lärdomarna vi gjort hittills.

Syftet med rapporten är att ge underlag för fortsatt analys och diskussion, och i förlängningen åtgärder och insatser för de aktuella naturtyperna. Resultatet är en pusselbit i en långsiktig omställning till ett mer systematiskt och adaptivt sätt att arbeta med naturvård i Sverige.

Svämlövskogar valde vi som testpilot eftersom de har höga naturvärden som är beroende av återkommande översvämningar. Dessutom har Sverige en förhållandevis liten utpekad areal och ett stort behov av åtgärder för att upprätthålla och återskapa fullgott tillstånd i de Natura 2000-områden där vi hittar svämlövskogar. Det långsiktiga syftet med arbetssättet vi beskriver är att öka andelen areal i fullgott tillstånd inom Natura 2000-områdena. På så sätt kan vi förbättra möjligheten för naturtyperna att uppnå gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå.

Rapporten har utarbetats av Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Läs mer om studien och resultatet i rapporten.