Konstruktion av en dikespropp vid Ryssängen, en utdikad våtmark vid Emån i Kalmar län. Foto: Tomas Järnetun

Våtmarksrestaurering vid Ryssängen, Emån

Nyhet - 18 september 2019

Under tre dagar i början på september har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Kalmar län tillsammans med markägaren Sveaskog genomfört restaureringsåtgärder vid Ryssängen, en utdikad våtmark som ligger längs med Natura-2000 vattendraget Emån. Emåns är sydöstra Sveriges största vattendrag med stor betydelse för både människor, djur och natur. Bland annat har Emån fler än 30 olika fiskarter och levererar ett stort antal ekosystemtjänster åt människan, bland annat dricksvatten, friluftsliv och rekreation.

Ursprungligen dikades området ut för att användas som odlingsmark under svåra tider runt förra sekelskiftet. När odlingen senare upphörde började igenväxningen och en övergång till skogsmark påbörjades men skogens tillväxt har aldrig varit speciellt lönsam och för några år sedan avverkades skogen. Efter ett misslyckat försök att få till ett nytt björkbestånd tog Sveaskog initiativet till att försöka återställa områdets hydrologi för att sänka vattnets hastighet genom området, öka infiltrationen till grundvattnet och samtidigt höja grundvattennivån. Emån är starkt påverkad av människans aktiviteter sedan lång tid tillbaka och det är viktigt att ta hand om ån för att även i framtiden kunna njuta av vad ån har att erbjuda.

Genom att tillverka 14 dikesproppar med olika metoder på strategiskt valda platser i dikessystemet hoppas vi kunna uppfylla syftet med restaureringen och återställa våtmarken. Samtidigt får vi möjlighet att utvärdera hur de olika typerna av dikesproppar som vi tillverkat fungerar, för att i framtiden kunna använda oss av de proppar som fungerat bäst. Dikesproppar kan exempelvis göras av trädstammar, stenblock, geotextilduk, torv och jordmassor.

Ryssängen är bara några hektar stort och åtgärden vi genomför gör förmodligen inte någon direkt märkbar skillnad på Emån eller Emåns omgivande miljö. Men tillsammans med markägare, skogsföretag och andra intresseorganisationer planerar vi många liknande åtgärder inom Grip on Life, och förhoppningen är att detta sammantaget ska hjälpa Emån.