Elisabet Andersson, ekolog på Skogsstyrelsen, pratar om målbilder för kantzoner mot vattendrag och att de är viktiga även vid hyggesfritt skogsbruk. Foto: Göran Andersson

Workshop om hyggesfritt skogsbruk vid vatten i Nordmaling

Nyhet - 29 oktober 2019

Den 17 oktober arrangerade Skogsstyrelsen i Södra Västerbotten en workshop om hyggesfritt skogsbruk. Workshopen fokuserade särskilt på Grip on Life:s tema Värdefulla vattenmiljöer och våtmarker, och syftade till att inspirera deltagarna till att använda hyggesfria metoder för att bedriva ett skogsbruk med liten negativ påverkan på mark, vatten och arter kopplade till de miljöerna.

Det fanns ett stort intresse för workshopen i Nordmaling – totalt deltog 40 personer från alla skogsföretagen, flera virkesköpande organisationer, Svenska kyrkan, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), det kommunala bolaget VAKIN och Skogsstyrelsen.

Föreläsningar om hyggesfritt skogsbruk

Under förmiddagen föreläste Charlotta Erefur, SLU, och Bo Magnusson, Skogsstyrelsen, om hyggesfria metoder och visade exempel på hur de har tillämpats vid vattendrag i Jämtland. Andreas Drott, Skogsstyrelsen, jämförde påverkan på mark och vatten vid traditionellt skogsbruk och hyggesfria åtgärder. Helena Dehlin visade exempel på hur hyggesfria metoder kan användas för att förstärka naturvärden, till exempel kring värdekärnor och vid förekomst av arter som mykorrhizasvampar eller rovfåglar som kan påverkas starkt negativt av hyggen.

Joakim Hjältén, SLU, gav exempel från forskningen på hur arter kan påverkas av hyggesfritt skogsbruk, där man bland annat visat att skalbaggar inte påverkas negativt av blädning. Ulf Hallin, naturvårdsspecialist på Svenska Cellulosa (SCA), avslutade förmiddagen genom att berätta om hur SCA jobbar med hyggesfria metoder och naturvårdande skötsel.

Besök vid demonstationsområdet vid Lögdeälven

På eftermiddagen besökte deltagarna ett demonstrationsområde vid Natura 2000-vattendraget Lögdeälven, där SCA planerar att utföra olika hyggesfria åtgärder i samarbete med Skogsstyrelsen. Det blev livliga diskussioner där deltagarna kom med nyttig input på de planerade åtgärderna. Åtgärderna utgår från SCA:s mål att bedriva ett skonsamt skogsbruk vid Lögdeälven och det redan etablerade demoområdet för EU-projektet ReBorn. Dessutom vill SCA att åtgärderna ska tilltala friluftslivet i området.

Workshopen fick bra betyg i utvärderingen

Dagen avslutades med fika vid älven och utvärdering. Några kommentarer från utvärderingen var "intressant nytänkande", "kul att det kom många = mycket diskussion", "bra upplägg med genomgång innan utfärd" och "kantzonsarbetet måste förbättras och detta gav bra inspel".