Skogskötselserien omslag. Foto: unknown

Naturhänsyn

Naturhänsyn är en viktig del i ett hållbart skogsbruk. Kapitlet beskriver hur man i skogsskötseln tar naturhänsyn inom olika faser i trakthyggesbruket.

Tyngdpunkten ligger på hänsyn vid föryngringsavverkning. Även hänsyn vid föryngring, röjning och gallring tas upp. Begreppet biologisk mångfald beskrivs, liksom de naturliga störningar och successioner som är en grund för hänsynens utformning.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09