Skogsbruk - mark och vatten

Ett aktivt skogsbruk påverkar mark och vatten vid bland annat kalavverkning, röjning, gallring, markberedning, terrängkörning och gödsling.

I detta kapitel beskrivs effekterna av olika skogsskötselåtgärder på markens vatten- och näringsförhållanden, samt på ljus och temperatur. Det tar också upp frågan om markens långsiktiga produktionsförmåga och effekter av ökade biomassauttag från skogen.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09