Drönarbild över skogsområde. Foto: Patrik Svedberg

Fortsatt hög avverkning 2022

Nyhet | Statistik - 08 juni 2023

Den svenska avverkningen var fortsatt hög 2022 och uppgick till knappt 96 miljoner skogskubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. Med undantag från stormarna Gudrun 2005 och Per 2007 har den årliga avverkningen varit rekordstor två år i följd.

Bruttoavverkningen 2022 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 95,8 miljoner skogskubikmeter. Det är i nivå med avverkningen 2021 som uppgick till 96,0 miljoner skogskubikmeter. Avverkningsnivåerna under 2021 och 2022 har varit de största hittills om man bortser från 2005 och 2007 avverkningarna var mycket höga på grund av stormarna Gudrun och Per.

Avverkningen av massaved ökade

Nettoavverkningen som utgör den avverkade volymen av alla trädstammar som helt eller delvis tas tillvara uppgick 2022 till 77,1 miljoner kubikmeter (m3fub). Knappt hälften av nettoavverkningen bestod av sågtimmer av barrträd, 42 procent av massaved, 8 procent av brännved samt någon procent av annat virke.

I jämförelse med 2021 uppskattas avverkningen av sågtimmer av barrträd ha minskat med 3 procent, avverkningen av massaved ökat med 3 procent och brännved ökat med 2 procent.

Exporten av avverkat rundvirke ökade kraftigt

Knappt 3 procent av den svenska avverkningen exporterades under 2022. Exporten ökade kraftigt under 2022, från 1,2 miljoner kubikmeter 2021 till preliminärt 2,0 miljoner kubikmeter 2022.

Under 2022 var importen av rundvirke preliminärt 6,5 miljoner kubikmeter vilket är omkring 0,1 miljoner kubikmeter mer än året innan.

Cirka 68 procent av volymen kommer från slutavverkning

Cirka 68 procent av den avverkade volymen kommer från slutavverkning, 22 procent från gallring och resten från övrig avverkning. Cirka 35 procent av den avverkade volymen kommer Götaland, 33 procent från Svealand och 32 procent från Norrland.

Den genomsnittliga årliga avverkningsvolymen uppgick under perioden 2017–2021 till 259 skogskubikmeter per hektar i slutavverkning och 72 skogskubikmeter per hektar i gallring.

I medeltal slutavverkades 251 000 hektar och gallrades 290 000 hektar per år under perioden 2017–2021. I jämförelse med perioden 2016–2020 har den slutavverkade arealen ökat med 9 procent medan den gallrade arealen minskat med 5 procent. Uttag av grenar och toppar för energiändamål gjordes på 33 procent av den slutavverkade arealen.

Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel.

Den genomsnittliga slutavverkningen är 3,3 hektar

Den genomsnittliga slutavverkningen för avverkningar större än 0,5 hektar uppgick 2021 till 3,3 hektar. Slutavverkningarnas storlek var i genomsnitt mer än dubbelt så stora i Norra Norrland (5,2 hektar) som i Götaland (2,3 hektar). Den genomsnittliga arealen i slutavverkning hos enskilda skogsägare är cirka 40 procent mindre än den hos övriga skogsägare.   

Information om reviderade uppgifter

Skogsstyrelsen har som ett led i arbetet med att hela tiden förbättra statistikens kvalitet reviderat vissa delar av den årliga avverkningsstatistiken. Detta på grund av en justering av omräkningstalet mellan kubikmeter fast mått under bark (m3 f ub) och skogskubikmeter (m3sk). Omräkningstalet används för beräkningen av den årliga avverkningsstatistiken och justeringen har gjorts efter en studie som nyligen genomförts av Skogsstyrelsen och Skogforsk.

Uppgifter har i samband med denna publicering reviderats från och med år 2000. Revideringen innebär att den årliga bruttoavverkningen som redovisas i enheten m3sk minskat med 1 procent i jämförelse med tidigare publicerade uppgifter. Den totala nettoavverkningen och nettoavverkningen fördelad på sortiment som redovisas i enheten m3fub påverkas inte av revideringen.

Förklaring

Bruttoavverkning: Total avverkad stamvolym, även det som lämnats kvar i skogen. Mäts i skogskubikmeter (m3sk) som betyder stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

Nettoavverkning: Total avverkad stamvolym ovan stubbskäret exklusive kvarlämnade fällda hela träd, toppar, bark och kvarlämnade stamdelar. Uttrycks i fast kubikmeter under bark (m3f ub) som avser stamvolymen förutom bark, topp och grenar.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter