Svenska sedlar

Fortsatt ökande avverkningskostnader

Nyhet | Statistik - 20 juni 2023

Det blev 11 procent dyrare att föryngringsavverka under 2022, visar statistik som Skogsstyrelsen och Skogforsk tagit fram. Kostnaderna för föryngringsavverkning har stigit varje år sedan 2017, totalt med 29 procent. Producentprisindex har stigit med 42 procent under samma period.

Under 2022 har kostnaderna (i löpande priser) i genomsnitt för hela landet ökat med:

  • 12 procent till 123 kr per kubikmeter för föryngringsavverkning och transport av virket till bilväg
  • 12 procent till 249 kr per kubikmeter för gallring och transport av virket till bilväg

Kostnaderna för föryngringsavverkning ökade både i norra och södra Sverige under 2022. 

Kostnaden för både föryngringsavverkning och gallring är nu på den högsta nivån sedan 1996 då Skogsstyrelsen och Skogforsk började göra statistik på avverkningskostnaderna. Kostnaden för föryngringsavverkning har ökat med 36 procent sedan 1996 medan gallringskostnaden sedan 1996 har ökat med 62 procent. Under samma period har producentprisindex (PPI) för all varuproduktion har ökat med 85 procent.

Kostnaderna och inflationen

Avverkningskostnaderna kan sättas i relation till den övriga prisutvecklingen i ekonomin för att bättre ta hänsyn till inflationen. Exempel på tre indexserier för jämförelse är

  • Konsumentprisindex (KPI), som är den officiella uppskattningen av inflationen,
  • Producentprisindex (PPI), som visar prisutvecklingen i producent och importledet och
  • Hemmamarknadsindex (HMPI), som mäter prisutvecklingen för produkter producerade av svenska företag för försäljning i Sverige

De två indexserierna som mäter priser i producentledet har en större ökning än konsumentpriserna och avverkningskostnaderna från 1996 till 2022. Se figur under Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket nedan.

I statistiken finns även uppgifter om kostnad för försvårad föryngringsavverkning i skadad skog. Skadad skog omfattar skog som är skadad av brand, storm, insekter eller svampangrepp. Kostnaden för den försvårade avverkningen var 27 procent högre än för ordinarie föryngringsavverkning under 2022. Det är något högre än för 2021 då den försvårade avverkningen var 22 procent högre. Det bör noteras att det finns stor variation mellan skador och därmed även avseende kostnad för försvårad föryngringsavverkning.

Även ökade kostnader för återväxtåtgärder och röjning

Kostnaderna för;

  • hyggesrensning har ökat med 11 procent till 1 770 kr per hektar
  • markberedning har ökat med 24 procent till 2 970 kr per hektar
  • plantering (inklusive plantor) har ökat med 2 procent till 6 140 kr per hektar
  • sådd har ökat med 18 procent till 6 030 kr per hektar
  • röjning har ökat med 3 procent till 2 900 kr per hektar

Förklaringar

Kostnadsuppgifterna är volym- eller arealvägda och avser löpande (nominella) priser per hektar eller kubikmeter fast massa exklusive topp och bark (m3f ub).

I undersökningen ingår enbart det storskaliga skogsbruket som avser organisationer med ett markinnehav av mer än 16 000 hektar eller som har en årlig avverkning av mer än 50 000 kubikmeter m3f ub.

Undersökningen är gjord i samarbete med Skogforsk och ingår i Sveriges officiella statistik.

För jämförelse med annan prisutveckling i ekonomin rekommenderas Producentprisindex (PPI) eller Hemmamarknadsprisindex (HMPI) som Statistiska Centralbyrån publicerar, se länk nedan.

Fler resultat finns i statistikdatabasen.

OBS! Efter denna publicering är korrigering av avverkningskostnader genomförd 2023-07-08.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter