En man och en kvinna går på en skogsstig. Foto: Patrik Svedberg

Ny statistik om stadsnära skogar ska stärka upplevelser och turism

Nyhet - 23 augusti 2023

Skogsstyrelsen kommer ta fram och publicera årlig statistik över tätortsnära skogar. Detta som en del i en bredare satsning på att bevara och stärka de sociala värden som skogen ger oss genom turism, rekreation och upplevelser.

Skogens upplevelsevärden är viktiga för markägaren, betydelsefulla för regional utveckling men också för den breda allmänhetens och turisters rekreation, hälsa och upplevelser av skogen. Samtidigt bedöms målen för skogens sociala värden vara vaga och spridda konstaterar Skogsstyrelsen i en rapport som innehåller flera nya förslag och mål för att stärka de värdena.

En åtgärd är att ta fram årlig officiell statistik kring den tätortsnära skogen med information om skogens egenskaper, ägandestruktur och avverkningar inom olika avstånd från bebyggelsen. Skogen nära våra städer har särskilt stor betydelse för våra möjligheter att nyttja upplevelsevärdena.

– Att inte ha statistik om skogens sociala värden betyder att det saknas ett viktigt beslutsunderlag hos myndigheter och politiker men även hos skogsägare och andra intressenter. Saknas objektiv statistik finns också en risk att frågan förminskas eller nedprioriteras. Därför är det betydelsefullt att vi nu kan presentera och följa hur skogen nära våra städer utvecklas, säger Mattias Sandberg, specialist på skogens sociala värden på Skogsstyrelsen och författare till rapporten.

I rapporten ges också förslag på att utveckla nätverk tillsammans med kommuner och andra aktörer som är inriktade på brukande och skötsel av tätortsnära skogar men också satsa mer på rådgivning och stärka den interna kompetensen.

Nya mål för upplevelser i skogen

För första gången har Skogsstyrelsen också samlat och preciserat de mål som finns för skogens sociala värden utifrån politik, miljömål och det nationella skogsprogrammet. Det övergripande målet har formulerats så här: Skogens sociala värden i form av kommersiella och icke-kommersiella upplevelsevärden ska värnas.

Dessutom har följande mål satts upp:

  • Alla människor ska möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande och social gemenskap, ökad kunskap om natur och miljö genom friluftsliv.
  • Hänsyn bör tas till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap.
  • Friluftslivet ska i sitt utövande ta hänsyn till markägarens och nyttjanderättsinnehavares intressen.

Sociala värdena ska beaktas vid mångbruk

Handlingsfriheten för inriktning av skogsproduktion som värnar och bibehåller skogens sociala värden bör synliggöras genom ökad kunskap om skogens alla värden. Skogens sociala värden ska beaktas vid mångbruk av skog för ökad sysselsättning och landsbygdsutveckling.

Det här ger goda förutsättningar för ökade synergier och samverkan med andra aktörer och i slutändan ett viktigt bidrag till att nå vårt långsiktiga mål med attraktivare skogar för upplevelser. Såväl nationella myndigheter som internationella organisationer har börjat lägga större vikt vid skogens roll i tätortsnära miljöer och ser träd och skog som viktig resurs för bättre samhällsplanering, skydd mot klimatförändring och förbättrad hälsa, säger Peter Blombäck, Skogsstyrelsens projektledare för rapporten.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30