SkogsstyrelsenUllstorp_september 2021Foto: Jenny Leymanjenny@leyman.nu Skogsstyrelsen SkogsstyrelsenUllstorp_september 2021Foto: Jenny Leymanjenny@leyman.nu. Foto: Jenny Leyman

Våra skogsfastigheter i södra Sverige

Skogsstyrelsen har fem fastigheter i de södra delarna av Sverige. De ligger kommunerna Laholm, Varberg, Höör, Linköping och på Gotland. Totalt förvaltar vi cirka 1171 hektar för de här fastigheterna. Till största delen består marken av produktiv skogsmark.

Ullstorp 1:5 i Skåne

Fastigheten ägs sedan år 1947 av Skogsstyrelsen och ligger norr om Höör i Mellanskåne. Den består av 123 hektar med cirka 113 hektar produktiv skogsmark, mestadels bokskog. Vi har använt Ullstorp för konventionellt skogsbruk, för försöks- och kursverksamhet samt för rådgivning.

Egernahult 1:42 i Halland

Egernahult ligger i södra delen av Halland, norr om samhället Knäred. Den köptes av Skogsstyrelsen 1934 med syftet att starta upp försöksverksamhet. Fastigheten är på 191 hektar varav 171 hektar är produktiv skogsmark. Här finns också vandringsslingor med inriktning på skog och vatten genom projektet Grip on Life.

På Egernahult vill vi utveckla ett ståndortsanpassat skogsbruk. Framför allt med barrblandskog då marken är lämplig för detta. 

Åkulla 1:4 och 3:1 i Halland

Åkulla ligger cirka 10 kilometer väster om Ullared. Fastigheten köptes 1958 med syftet att starta upp skogsbruksskola. Under 1962-1971 användes skogen på Åkulla under praktikskedena då eleverna utförde olika skogliga arbeten. År 1971 överfördes den skogliga yrkesutbildningen till landstinget och därmed slutade elevernas arbete på Åkulla. Åkulla är på 212,5 hektar med 204 hektar produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan.

Åkulla ligger i ett friluftsområde som är känt för sina bokskogar.

Fröjel lilla Hajdes 2:1 på Gotland

Fastigheten ligger sydost om Klintehamn på Gotland. Den köptes av Skogsvårdsstyrelsen 1949 och en skogsbruksutbildning startas 1953. Skogsbruksskolan överlåts till Gotlands Kommun efter ett antal år och säljs sedan 1993. Skogsmarken blir då kvar i Skogsstyrelsen ägo. Den omfattar 262 hektar varav 256 hektar är produktiv skogsmark, mest tall. 

Ett av målen med lilla Hajdes är att använda fastigheten till demonstration för att möta kommande klimatförändringar.

Nykils-Skullebo 1:1 i Östergötland

Skullebo Skogsvårdsgård ligger cirka tre mil sydväst om Linköping. När Skullebo Gård styckades i två delar 1946-47 köpte Skogsvårdsstyrelsen in skogsdelen. Syftet med fastigheten är att driva utbildning och försöksverksamhet. Här finns demoytor för hyggesfritt skogsbruk och viltbetningsförsök. Det gamla torpet Svensbo tillsammans med nybildade Skullebo Naturreservat utgör ett fint utflyktsmål med både natur och kulturvärden.

Fastigheten är på 383 hektar. Cirka 334 hektar är produktiv skogsmark och 26 hektar är skyddad mark. På fastigheten dominerar tall och granskog. Ett av skötselmålen är att öka lövandelen. 

  • Senast uppdaterad: 2024-02-06